EN MK

ПОРАЧКА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТ

Податоци за правно лице и контакт лице

Податоци коишто ќе бидат дел од сертификатот (пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на правното лице

Управител на правното лице

Согласност

Се согласувам податоците кои се дел од сертификатот да се објават во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС".

Правила и услови

Податоци за фирмата претплатник (плаќач на фактурата)