EN MK

ПОРАЧКА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТ

Податоци за правно лице и контакт лице

Податоци коишто ќе бидат дел од сертификатот (пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Адресни податоци за идентификација на правно лице

PKI токен

Управител на правното лице

Согласност

Се согласувам податоците кои се дел од сертификатот да се објават во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС".

Правила и услови

Податоци за фирмата претплатник (плаќач на фактурата)