EN MK

ПОРАЧКА ЗА КВАЛИФИКУВАН СЕРТИФИКАТ

Податоци за носител на сертификат (физичко лице)

Податоци кои ќе бидат дел од сертификатот(пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на носителот на сертификат

Согласност за објавување на податоци од сертификат

Врз основа на правните акти за заштита на лични податоци, правните акти и стандардите кои ја уредуваат работата на давателите на доверливи услуги, имате право да не се согласите податоците од Вашиот сертификат да бидат објавени во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС ИС". Во ваков случај, податоците за сертификатот, ќе треба сами да ги доставувате на места каде тоа ќе биде потребно. Доколку подоцна ја промените оваа одлука, давателот на доверливи услуги може да предвиди соодветен надоместок.
Доколку се согласувате податоците од Вашиот сертификатот да се објават во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС ИС"  селектирајте го следното поле:

Правила и услови за користење на квалификувани сертификати за електронски потпис и електронски печат

Потврдувам дека сум запознаен и ja прифаќам содржината на документот: "Правила и услови за користење на квалификувани сертификати за електронски потпис и електронски печат".

PKI токенФактурата ја плаќа(податоци за плаќачот)

Информација за начин на плаќање

Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе генерирате порачка, може да продолжите со чекор: плаќање.