EN MK

ПОРАЧКА ЗА КВАЛИФИКУВАН СЕРТИФИКАТ

Податоци за носител на сертификат (физичко лице)

Податоци кои ќе бидат дел од сертификатот(пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на носителот на сертификат

Согласност

Се согласувам податоците кои се дел од сертификатот да се објават во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС".

Правила и услови

PKI токен


Податоци за плаќач на фактурата(плаќач на фактурата)

Информација за начин на плаќање

Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе генерирате порачка, може да продолжите со чекор: плаќање.