EN MK

ПОРАЧКА ЗА КВАЛИФИКУВАН СЕРТИФИКАТ

Податоци за правно лице и за носител на сертификат

Податоци кои ќе бидат дел од сертификатот(пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на носителот

Податоци за идентификација на правното лице

Управител на правното лице

Согласност

Се согласувам податоците кои се дел од сертификатот да се објават во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС".

Правила и услови

Податоци за плаќач на фактурата(плаќач на фактурата)

Информација за начин на плаќање

Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе генерирате порачка, може да продолжите со чекор: плаќање.