EN MK

ПОРАЧКА ЗА КВАЛИФИКУВАН СЕРТИФИКАТ

Податоци за носител на сертификат

Податоци кои ќе бидат дел од сертификатот(пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на носителот на сертификат

Податоци за идентификација на правното лице

Управител на правното лице

Согласност

Се согласувам податоците кои се дел од сертификатот да се објават во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС".

Правила и услови

PKI токен


Податоци за плаќач на фактурата(плаќач на фактурата)

Информација за начин на плаќање

Откако ќе го завршите пополнувањето на формата и ќе генерирате порачка, може да продолжите со чекор: плаќање.