EN MK

ПОРАЧКА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТ

Податоци за правно лице - претплатник

Податоци коишто ќе бидат дел од сертификатот (пополнувајте со мали и големи латинични букви)

Податоци за идентификација на правното лице

Лице за технички контакт

PKI токен

Управител на правното лице или од него овластено лице

Согласност за објавување на податоци од сертификат

Врз основа на правните акти за заштита на лични податоци, правните акти и стандардите кои ја уредуваат работата на давателите на доверливи услуги, имате право да не се согласите податоците од Вашиот сертификат да бидат објавени во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС ИС". Во ваков случај, податоците за сертификатот, ќе треба сами да ги доставувате на места каде тоа ќе биде потребно. Доколку подоцна ја промените оваа одлука, давателот на доверливи услуги може да предвиди соодветен надоместок.
Доколку се согласувате податоците од Вашиот сертификатот да се објават во "Јавниот именик на издадени сертификати на КИБС ИС"  селектирајте го следното поле:

Правила и услови за користење на квалификувани сертификати за електронски потпис и електронски печат

Потврдувам дека сум запознаен и ja прифаќам содржината на документот: "Правила и услови за користење на квалификувани сертификати за електронски потпис и електронски печат".

Податоци за фирмата претплатник (плаќач на фактурата)